Archaeological Education

Heritage Management

The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd

View across the Blaenavon historic landscape

Cefn Gwlad

Yn aml, mae newid i'r defnydd ar dir sydd y tu hwnt i reolaeth cynllunio yn effeithio ar olion archaeolegol yng nghefn gwlad. Mae'r Ymddiriedolaeth yn cydweithio'n agos â'r cyrff perthnasol: Cadw; Cyfoeth Naturiol Cymru; i fonitro newid ac effaith a hefyd i roi cyngor ar gynlluniau a gwaith adferol. Mae rhai cynlluniau'n cynnig cyfle i dirfeddianwyr neu denantiaid gael cyllid i barhau â gwarcheidwaeth ein hetifeddiaeth hanesyddol gyfoethog a meidrol y mae llawer o bobl wedi ymgymryd â hi ers cenedlaethau.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cynorthwyo Cadw a Chyfoeth Naturiol Cymru i reoli'r amgylchedd hanesyddol mewn tirweddau lle y mae rhywfaint o amddiffyniad gan y tirweddau hynny oherwydd eu harwyddocâd hanesyddol neu archaeolegol, fel yn achos y rhai ar y Gofrestr Tirweddau, Parciau a Gerddi Hanesyddol a'r rhai sy'n cael eu hamddiffyn am sawl rheswm fel Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog neu Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr a Gwy, neu oherwydd eu bod yn Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Glastir

Mae cynllun Glastir yn cynnig cymhellion i amddiffyn cynefinoedd bywyd gwyllt a chynefinoedd presennol, creu rhai newydd, annog mwy o fynediad i'r cyhoedd ac amddiffyn y dirwedd, gan gynnwys nodweddion hanesyddol ac archaeolegol. Fe'i hariennir ar y cyd gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru a'r Undeb Ewropeaidd, ac mae'n cynnig tâl i ffermwyr am reolaeth ofalus ar eu tir. Caiff ffermwyr a pherchenogion coedwigoedd eu hannog i reoli eu tir mewn ffordd fwy cyfeillgar i'r amgylchedd.

Mae cymhellion i amddiffyn cynefinoedd bywyd gwyllt a chynefinoedd presennol, creu rhai newydd, annog mwy o fynediad i'r cyhoedd ac amddiffyn y dirwedd, gan gynnwys nodweddion hanesyddol/archaeolegol, yn cael eu cynnig drwy'r cynllun. Gyda chefnogaeth gan Cadw ac Is-adran Taliadau Gwledig y Swyddfa Gymreig, mae'r Ymddiriedolaeth wedi sicrhau bod data allweddol ar gael yn hwylus drwy'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Tirweddau Hanesyddol?

Dysgwch am brosiect Disgrifio Nodweddion Tirwedd Hanesyddol GGAT