Archaeological Planning

Gwasanaethau Cynllunio Archaeolegol

GGAT Archaeological Planning staff monitoring archaeological development work

Gwasanaethau Cynllunio Archaeolegol

Ar hyn o bryd mae de ddwyrain Cymru yn ardal lle mae yna ehangu ac ailddatblygu mawr. Mae'r llywodraeth wedi cydnabod y bygythiad i'r adnoddau archaeolegol oherwydd y datblygu a bellach rhoddir ystyriaeth o bwys iddo yn y broses gynllunio. Yr Ymddiriedolaeth yw'r ymgynghorwr i'r deuddeg awdurdod cynllunio lleol (a rhan o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog) yn y rhanbarth. Mae wedi eu cynorthwyo hwy i ffurfio polisïau yn eu cynlluniau datblygu strategol, sy'n ceisio diogelu'r adnodd archaeolegol ac ar hyn o bryd mae'n cynorthwyo yn y gwaith o ddatblygu eu Cynlluniau Datblygu Lleol. Fel rhan o'r swyddogaeth hon mae Adran Cynllunio Archaeolegol yn archwilio rhyw 20,000 o geisiadau cynllunio yn flynyddol er mwyn sicrhau y gweithredir y polisïau hyn yn iawn.

Mewn rhai achosion, efallai bydd angen i'r ymgeisydd gomisiynu contractiwr archaeolegol i werthuso potensial archaeolegol y safle a gellir dod o hyd i restr o gontractwyr archaeolegol sydd ar gael i weithio ar wefan CIFA. Mae'r Adran yn darparu briffiau ar gyfer y gwaith, manylebion archwilio, monitro'r gwaith maes a chymeradwyo'r adroddiadau ar ran LPA. Mae'r adran hon yn darparu briffiau ar gyfer y gwaith, gwneud gwirio i fanylebau, monitro gwaith maes a chymeradwyo'r adroddiadau sy'n dilyn, ar ran Awdurdod Cynllunio Lleol. Mae gwaith archeolegol ar ôl i'r benderfyniad ceisiadau cynllunio yn ddarostynedig i gymeradwyaeth yr adran cynllunio archeolegol. Pob un o'r staff yr adran yw aelodau corfforedig yr CIfA (Sefydliad Archaeolegwyr) ac mae gwaith yn gwneud mewn cytundeb â'r Ymddiriedolathau Archeolegol Cymru curaduron Cod Ymddygiad a'r CIfA (SA) Safonau a Chanllawiau i Chyngor Archeolegol gan Wasanaethau Amgylcheddol Hanesyddol.

Bwriad yr adran hon yw i ddod â gwaith archaeolegol i ofod cyhoeddus naill ai trwy osod adroddiadau'r contractwr yn y Cofnod Amgylcheddol Hanesyddol, neu trwy gyhoeddi adroddiad llawn.

Os hoffech drafod eich gofynion, cysylltwch â:

Dogfennau pdf y Gwasanaethau Cynllunio Archaeolegol i'w lawrlwytho

Nodiadau i Archaeolegwyr sy'n ymgymryd ag astudiaethau a wneir yn y swyddfa

Nodiadau i Ddatblygwyr sy'n dymuno bodloni amodau cynllunio ar gyfer adeiladau hanesyddol

planning@ggat.org.uk

Angen cymorth i ddod o hyd i Sefydliad Archaeolegol sydd wedi cofrestru gyda'r CIfA?

Sefydliad yr Archaeolegwyr

Canllaw byr i Archaeoleg a Chynllunio