Archaeological Planning

Gwasanaethau Cynllunio Archaeolegol

GGAT Archaeological Planning staff monitoring archaeological development work

Monitro

Yn gyffredinol, gellir crynhoi dibenion monitro gan y curadur archaeolegol rhanbarthol ar ran yr Awdurdod Cynllunio Lleol fel a ganlyn:-

  • Sicrhau bod safonau archaeolegol uchel ac arfer orau'n cael eu cynnal, ar sail Safonau Archaeoleg Prydain a gyhoeddwyd gan Sefydliad yr Archaeolegwyr Maes (mae copïau ar gael trwy wneud cais amdanynt).
  • Sicrhau bod pobl yn cydymffurfio â rheoliadau a gofynion cynllunio.
  • Sicrhau bod pobl yn cydymffurfio â'r briff a ddarparwyd gan y curadur archaeolegol a/neu'r fanyleb neu gynllun y prosiect fel y'i cyflwynwyd gan y contractwr archaeolegol er cymeradwyaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol.
  • Sicrhau bod y wybodaeth bellach a gafwyd gan y gwaith yn berthnasol i'r broses gynllunio barhaus.
  • Sicrhau bod unrhyw argymhellion a wnaed gan y contractwr archaeolegol yn rhesymol o safbwynt cynllunio.
  • Sicrhau bod unrhyw argymhellion pellach sy'n deillio o'r gwaith ac a wneir gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ar sail cyngor ei ymgynghorwyr archaeolegol curadurol) wedi'u seilio ar wybodaeth fanwl a'u bod yn rhesymol o safbwynt cynllunio.
  • Lle bo'r angen, helpu i lunio strategaeth lliniaru amgylcheddol, a allai amddiffyn yr adnodd archaeolegol wrth alluogi'r datblygu a ganiateir.

Mae'r monitro'n cael ei gyflawni gan Is-adran Guradurol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent, yn ei rôl gydnabyddedig fel ymgynghorwyr archaeolegol i holl Awdurdodau Cynllunio Lleol de-ddwyrain Cymru. Gwneir ei holl waith yn unol â Chod Ymddygiad Curaduron Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru. Bydd swyddogion sy'n ymgymryd â gwaith monitro yn meddu ar brofiad priodol ac yn gallu trafod unrhyw agwedd ar fonitro.

Fel arfer, gwneir y monitro ar bwyntiau priodol yn ystod gwaith maes ac ar ôl cyhoeddi adroddiadau ar y gwaith. Yn achos cloddiadau mwy o faint, bydd y gwaith ar ôl cloddio'n cael ei fonitro hyd nes bod yr archif yn cael ei chyflwyno.

Er mwyn ymgymryd â monitro, dylai manyleb neu gynllun prosiect fod wedi'i baratoi gan y contractwr archaeolegol a'i gymeradwyo gan Is-adran Guradurol GGAT ar ran yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Felly, ymgymerir â gwaith monitro i sicrhau bod y gwaith archaeolegol yn bodloni'r fanyleb neu'r cynllun prosiect a gymeradwywyd ar gyfer y gwaith.