Archaeological Planning

Archaeological Development Control

A person using the range of facilities provided by the HER

Rôl yr CAH

Nod Cofnodion Amgylcheddol Hanesyddol a gedwir gan y pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol yng Nghymru yw darparu catalog cynhwysfawr o safleoedd archaeolegol a hanesyddol a darganfyddiadau o bob cyfnod ar hyd a lled Cymru. Cânt eu diweddaru'n barhaus wrth i wybodaeth newydd ddod i'r amlwg.

Yr Ymddiriedolaeth sy'n gyfrifol am gynnal a chadw, rheoli, gwella a chadw'r adnodd hwn gan hyrwyddo defnydd o'r cofnod i bawb. Er mwyn diogelu'r adnodd hwn mae'r Ymddiriedolaeth wedi sefydlu Ymddiriedolaeth Elusennol CAH Morgannwg Gwent er mwyn cadw'r cofnodion hyn. Trosglwyddir cofnodion newydd i'r Ymddiriedolaeth hon yn rheolaidd.

Addysgu'r cyhoedd ynghylch archaeoleg yw prif nod yr Ymddiriedolaeth ac felly mae'r Cofnod Amgylcheddol Hanesyddol yn adnodd hanfodol. Mae'r CAH yn fan cyswllt canolog i unigolion neu grwpiau sy'n ymchwilio i archaeoleg eu hardal leol oddi fewn de ddwyrain Cymru. Yn aml byddwn yn mynd â'r cofnod digidol 'ar y ffordd' i sioeau cyhoeddus a digwyddiadau er mwyn codi ymwybyddiaeth o archaeoleg a hysbysu'r cyhoedd ymhellach ynglyn â'u treftadaeth. Darperir man gweithio swyddogol gan yr Ymddiriedolaeth er defnydd ymwelwyr â'r CAH. Prif amcan y CAH ar hyn o bryd yw cynyddu'r niferoedd sy'n defnyddio'r cofnod digidol a hynny trwy gyhoeddi gwybodaeth ar lein.

Mae'r Cofnod Amgylcheddol Hanesyddol hefyd yn chwarae rôl allweddol yn y gwaith o reoli treftadaeth, yn hwyluso'r rheolaeth o safleoedd unigol yn ogystal â'r dirwedd yn ei chyfanrwydd. Nod rheoli treftadaeth yw rheoli a diogelu'r adnodd archaeolegol trwy nifer o gynlluniau megis Tir Gofal a Gwell Coetiroedd i Gymru.

Yn ogystal â hyn defnyddir y cofnod er mwyn cynorthwyo penderfyniadau cynllunio a datblygu, a gall y swyddogion rheoli datblygu ddarparu cyngor yn seiliedig ar y cofnod i awdurdodau cynllunio lleol a chontractwyr. Mae hyn yn caniatáu asesu digonol o ddylanwad datblygiad ar yr adnodd archaeolegol. Os yr ymgymerir â gwaith archaeolegol o ganlyniad i'r datblygu, mae'r wybodaeth a geir o'r gwaith yn cael ei bwydo yn ôl i mewn i'r CAH, gan wella'r cofnod i ddefnyddwyr y dyfodol.

Hoffech chi gael mwy o wybodaeth?

Lawrlwythwch ein Canllawiau ar gyfer mynediad a ffioedd a'r Ffurflen Boddhad Defnyddwyr

her@ggat.org.uk

Darllenwch yr Darllenwch yr cyn llenwi Ffurflen Ymholi